Hội thảo Giải pháp Hợp nhất Quản trị và Bảo mật Thiết bị đầu cuối - Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam